Overig

Overzicht interessante berichten, documenten of publicaties
In de titel is de link opgenomen 

Jan 2023: deze pagina wordt nog bijgewerkt

Nieuwe handreiking voor Wmo-toezicht
21-12-2020
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
Wmo-toezicht is een complex samenspel gebleken tussen de toezichthouder, gemeente, aanbieders en Rijksinspecties. Het tempo moet omhoog, zo stelde de IGJ, zodat het toezicht in het hele land een gelijkwaardig en voldoende niveau vertoont. Ook in de politiek klonk de roep om verbetering.
Veelgenoemde thema’s die verbetering behoeven zijn: de onafhankelijkheid en transparantie van de toezichthouder en de samenwerking met andere toezichthouders, gemeenten en ketenpartners. In het land zien we volop goede voorbeelden en initiatieven om het Wmo-toezicht – en de kwaliteit van ondersteuning in bredere zin – te vergroten.
Verdere professionalisering
Met de nieuwe Handreiking Wmo-toezicht wil de VNG de opgedane expertise delen, om zo aan de hand van goede voorbeelden te komen tot een verdere professionalisering. Deze hernieuwde handreiking richt zich op de opgave die gemeenten hebben om op een passende manier invulling te geven aan de toezichtfunctie. Het biedt handvatten om keuzes te maken bij het inrichten en doorontwikkelen van het Wmo-toezicht.

Handreiking ‘Hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie
Rapport 04-12-2020
Zorginstituut
Een cliënt met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die hulpmiddelen nodig heeft, kan deze op verschillende manieren verstrekt krijgen. De Wlz geeft aanspraak op verschillende soorten hulpmiddelen. Soms moet de cliënt, ondanks dat hij een Wlz-indicatie heeft, voor hulpmiddelen een beroep doen op een ander wettelijk domein, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie is daardoor een complex geheel. Met de handreiking wil het Zorginstituut de aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie verduidelijken en inzichtelijk maken.

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde
Nieuwsbericht 16-11-2020
Sociaal Cultureel Planbureau

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. De verwachtingen van het nieuwe beleid waren te hoog gespannen, bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving. Gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan het Rijk. De betrokken ministeries zijn nu aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar af stemmen.

Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid
Brochure 26-06-2019
Rijksoverheid
Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget?

Lezing over het doenvermogen van de wetgever
Nieuwsbericht 02-11-2020
Op vrijdag 30 oktober jl. hield raadslid Mark Bovens de Scheltema-lezing van de Vereniging voor Bestuursrecht, die deze jaarlijkse lezing in 2019 in het leven heeft geroepen. De lezing was in verband met de coronaregels van tevoren opgenomen. Bovens gaat in de lezing met tal van voorbeelden in op het doenvermogen van de wetgever en komt daarbij tot zes lessen voor wetgevingsjuristen en beleidsontwikkelaars. Een leerzame lezing voor professionals in de wetgevingspraktijk, tezamen met de doenvermogentoets en de doenvermogentools. Bovens spreekt in de video ook met adviseur Jacomien Zevenbergen van het ministerie van Justitie & Veiligheid, en Staatsraad Luc Verhey van de Raad van State.

Doenvermogen: van toets naar tools
Nieuwsbericht 17-09-2020
In reactie op het rapport Weten is nog geen doen heeft het kabinet besloten om bij het maken van beleid en wetgeving voortaan meer aandacht te besteden aan het doenvermogen van de burger. Dat betekent dat in uitvoeringstoetsen naast het perspectief van uitvoeringsorganisaties ook het perspectief van burgers wordt betrokken. Een mooi voornemen, maar hoe breng je dat in de praktijk? Om beleidsmakers en wetgevingsjuristen handvatten te bieden schreef de WRR een vervolg op de doenvermogentoets: Doenvermogen: van toets naar tools.

Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid
Rapport 24-04-2017
WRR rapport nr. 97
Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*