Die handige actuele wettenboekjes zijn weer beschikbaar

Alle wettenboekjes Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet zijn klaar!

De eerste bestellingen zijn al de deur uit.

Niet alle wetteksten zijn gewijzigd per 1 januari 2023; ik zet het even op een rijtje.

 

1. Wettenboekje Participatiewet (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2023
Hierin staat de actuele wettekst van de Participatiewet zoals die luidt op 1 januari 2023 en de bijgewerkte bijdragen en getallen zoals die gelden. In voetnoten worden relevante Staatsbladen genoemd. Verder is een overzicht opgenomen van de wetswijzigingen sinds 1 januari 2015. Op verzoek is tevens het Boetebesluit socialezekerheidswetten en een aantal voor de uitvoering relevante wetsartikelen opgenomen (art. 30c lid 1 en 2 Suwi, art. 3:4, 4:5, 4:6 en 3:46 Awb en art. 6, 8, 9, 13 en 14 EVRM).

2. Wet maatschappelijke ondersteuning
Wettenboekje Wmo 2015 (alleen actuele wettekst)
Versie 1, januari 2023
In dit wettenboekje is de actuele wettekst van de Wmo 2015 opgenomen zoals die luidt per 1 juli 2022. In het voorwoord staan actualiteiten genoemd zoals wetswijzigingen of relevante wetsvoorstellen en er is een overzicht opgenomen van belangrijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast is een checklist verordening toegevoegd en een paragraaf over hoe kan worden omgegaan met herhaalde aanvragen en/of herzieningsverzoeken.

Wettenboekje Wmo 2015 (alleen artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2023
Uniek exemplaar! Gelet op de omvang wordt dit wettenboekje apart aangeboden. In het voorwoord staan de wijzigingen van de wet en worden relevante wetsvoorstellen genoemd. In de toelichting zijn relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep verwerkt en er zijn redactionele opmerkingen opgenomen over vragen die de uitvoering (van een artikel) oproept.

Wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2023
Hierin staat de actuele wettekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zoals die luidt per 1 januari 2023 en de bedragen die per die datum gelden. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 bevat voornamelijk bepalingen over de verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een pgb en regels over Veilig Thuis (voorheen AMHK).

Wettenboekje Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (actuele wettekst met artikelsgewijze toelichting)
Versie 1, januari 2023
Hierin staat de actuele wettekst (en de bedragen per 1-1-2023) en toelichting van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 zoals die luidt per 1 januari 2023. Met deze regeling zijn ook de bedragen en percentages aangepast  die relevant zijn voor de berekening over het lopende kalenderjaar van de bijdragen Wmo 2015.

3. Jeugdwet
Wettenboekje Jeugdwet (actuele wettekst)
Versie 1, januari 2023
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van de Jeugdwet zoals die luidt op 1 januari 2023. In het voorwoord worden de wetswijzigingen genoemd. In een apart onderdeel is een overzicht opgenomen van richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Aangenomen wordt dat de Wmo-uitspraken van overeenkomstige toepassing zijn gelet op de gelijkluidende wettekst.

Wettenboekje Besluit Jeugdwet en Regeling Jeugdwet (actuele wetteksten)
Versie 1, januari 2023
In dit wettenboekje staat de actuele tekst (en geldende bedragen per 1-1-2023) van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet zoals die respectievelijk luiden op 1 augustus 2022 en 1 januari 2023.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*