Algemene voorwaarden

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Ingeborg Lunenburg opleiding + advies.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de overeenkomst is aangegaan en diensten afneemt.
Opdrachtnemer: Ingeborg Lunenburg opleiding + advies dienstverlener en uitvoerder van de opdracht.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever om tegen betaling diensten te leveren.
Diensten: het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van opleiding en advies.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen
3.1 De overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen, hetzij door het ontvangen van een door opdrachtnemer en opdrachtgever voor akkoord getekende offerte.
3.2 Indien en voor zover het noodzakelijk blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst de te verrichten werkzaamheden dienen te worden gewijzigd en/of aangevuld, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 4 – Annulering door Ingeborg Lunenburg opleiding + advies
4.1 Ingeborg Lunenburg opleiding + advies behoudt zich het recht voor de docent van de opleiding (tussentijds) te vervangen. Indien als gevolg van ziekte of enige andere reden een docent niet (meer) beschikbaar is voor het geven van opleiding en niet vervangen kan worden, zal Ingeborg Lunenburg opleiding + advies al het redelijke in het werk stellen om de opleiding op een ander tijdstip doorgang te laten vinden. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, zal Ingeborg Lunenburg opleiding + advies de al door opdrachtgever voor de desbetreffende (onderdelen van de) opleiding verrichte betalingen restitueren.
4.2 Ingeborg Lunenburg opleiding + advies behoudt zich het recht voor om een opleiding bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies zal opdrachtgever hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk en/of per e-mail in kennis stellen. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies zal indien mogelijk een alternatief voor de geannuleerde opleiding aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, of opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, zal het door opdrachtgever voor de desbetreffende opleiding al betaalde bedrag door Ingeborg Lunenburg opleiding + advies aan opdrachtgever gerestitueerd worden.

Artikel 5 – Annulering van de opdracht door opdrachtgever en terugbetaling
5.1 Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht binnen 30 dagen of meer voor aanvang van het leveren van diensten in de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht 80% van het overeengekomen honorarium te voldoen.
5.2 Bij annulering door de opdrachtgever van de opdracht binnen een periode van 30 dagen voor aanvang van het leveren van diensten in de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht het overeengekomen honorarium geheel te voldoen.
5.3 Indien de opdrachtgever na aanvang van de opdracht deze tussentijds annuleert of de uitvoering van de opdracht anderszins niet mogelijk maakt, is de opdrachtgever verplicht het overeengekomen honorarium geheel te voldoen.
5.4 Indien het eerste lid van toepassing is en opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium heeft betaald, vindt binnen 4 weken restitutie plaats van het verschil.

Artikel 6 – Contractduur en termijnen
6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte aangegeven periode, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering daarvan blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

Artikel 7 – Gegevens en informatie door opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke naar oordeel van opdrachtnemer, nodig zijn voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
7.3 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het uitvoeren van de opdracht van belang kunnen zijn.
7.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium zijn voor rekening van opdrachtgever voor zover dit is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden.

Artikel 8 – Uitvoering van de opdracht
8.1 Opdrachtnemer verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren zoals die van een opleider of adviseur kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
8.2 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.
8.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9 – Geheimhouding
9.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn, behoudens de wettelijke plicht tot bekendmaking, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, tegenover derden.
9.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtnemer of opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.3 Onder informatie wordt mede verstaan de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking om derden daarvan te voorzien. Opdrachtgever draagt tevens zorg dat derden niet van de informatie kennis kunnen nemen.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom
10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, voor zover deze uit de Auteurswet voortvloeien, tenzij sprake is van een andere auteursrechthebbende.
10.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de voortbrengselen uit het vorige lid, waaronder (mede) begrepen rapporten, adviezen, scholingsmateriaal en werkwijzen van opdrachtnemer, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming aan opdrachtgever heeft verleend.
10.3 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover deze niet zien op geheimhouding in artikel 9.

Artikel 11 – Betaling
11.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Alleen betaling door overmaking op één ten name van de opdrachtnemer gestelde bank- of girorekening tegen bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat zij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdracht gever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.
11.3 De door opdrachtnemer in alle redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
11.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is zij gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
11.5 Indien opdrachtgever het bepaalde in het vorige lid nalaat, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid voor schade, tenzij deze is ontstaan als direct gevolg van én een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht doch slechts indien deze door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer is gedekt en voor zover de verzekeraar tot betaling overgaat.
12.2 In afwijking van het vorige lid is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht doch slechts voor dat deel waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
12.3 Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover mogelijk, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door betaling van een schadevergoeding.
12.4 Onder overmacht wordt, naast wat daarover is bepaald in het Burgerlijk Wetboek en voortvloeit uit de jurisprudentie, alle van buiten komende niet door opdrachtnemer beïnvloedbare oorzaken, waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.5 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
12.6 In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer heeft zij het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding tegenover de opdrachtgever gehouden is.

Artikel 13 – Reclames
13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient, op straffe van nietigheid van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel, indien opdrachtgever aantoont de tekortkoming redelijkerwijs niet kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
13.2 Een reclame schort een betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens en voor zover opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht.
13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassingen van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie van het door opdrachtgever al betaalde honorarium naar evenredigheid.
13.4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame waarbij het niet meer mogelijk is de overeengekomen diensten te verrichten, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 12.

Artikel 14 – Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook tegenover opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 15 – Rechts- en forumkeuze
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
15.2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.