Jurisprudentie

LiteratuurUitvoering sociale zekerheid
Voor een correcte uitvoering van de sociale zekerheid is vereist de jurisprudentie over de betreffende formele wet nauwlettend te volgen. Voorbeelden van formele wetten zijn: de Wmo 2015, de Jeugdwet (JW) of de Participatiewet (PW). Hoe oordeelt de bestuursrechter over het toetsingskader en beoordelingskader, een specifiek geschil of het vigerende gemeentelijk beleid? Hoe zit het met de bewijslastverdeling? Bevestigt de Centrale Raad van Beroep de rechtbank? Is de uitspraak een bevestiging van een eerder ingezette lijn of juist niet? Et cetera.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
De Awb vormt de juridische basis voor het handelen van bestuursorganen. De algemene (rechts)normen waar een bestuursorgaan zich aan moet houden worden aangeduid als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb). Voorbeelden zijn het motiveringsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. In de Awb staan de geschreven abbb’s. De ongeschreven abbb’s vloeien voort uit de jurisprudentie. Er is interessante jurisprudentie beschikbaar waarin deze beginselen aan bod komen. Daaruit blijkt of de belanghebbende zich – al dan niet – met succes beroept op een van die beginselen.

Kennis formele wet voldoende?
Dit betekent dat kennis van de Wmo, de JW en/of de PW (of WWB) alleen niet voldoende is om deze wetten goed uit te kunnen voeren. Op de pagina ‘uitspraak’ wordt met regelmaat jurisprudentie geplaatst.

Advisering
De Awb kent speciale regels over advisering. Daarvan is sprake als het bestuursorgaan – voordat het een beslissing neemt – gebruik maakt van een (externe) deskundige en de beslissing mede baseert op diens advies. De PW en de Wmo schrijven niet verplicht voor dat het bestuursorgaan advies moet vragen. Toch zijn er situaties waarin deze plicht impliciet voortvloeit uit de wet.

Gelede normstelling
In bepaalde situaties geldt dat Internationale Verdragen voor gaan op het toepassen van de bepalingen van een formele wet zoals de PW of de Wmo. Een voorbeeld van zo’n verdrag is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De bestuursrechter beoordeelt of de ingezette onderzoeksbevoegdheden of onverkorte toepassing van wettelijke bepalingen door het bestuursorgaan bij de uitvoering van de formele wet niet (al te zeer) indruisen tegen de bepalingen van hogere regelgeving.

Naslagwerk en wettenboekjes
Ingeborg Lunenburg opleiding + advies volgt de jurisprudentie binnen haar vakgebied op de voet en maakt in haar werk gebruik van degelijke readers en unieke naslagwerken. De naslagwerken kunnen ook los worden besteld door gemeenten, rechtscolleges en voor wie burgers ondersteunen door het behartigen van hun belangen. Verder zijn er diverse wettenboekjes beschikbaar in handig A5 formaat. Ingebonden met wire-o; blijft altijd op de juiste plek open liggen. Klik hier voor informatie of bestellingen.

Meer weten? Neem dan contact op.