Colofon

Deze website is eigendom van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur. Verder is het de bezoeker van deze website niet toegestaan om informatie verkregen hiervan openbaar te maken, te gebruiken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. Deze toestemming wordt schriftelijk dan wel per email gevraagd.