Oordeel over Wmo-aanspraak beschermd wonen bij einde AWBZ-PGB?

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Beschermd wonen

VerdiepingDe maatwerkvoorziening beschermd wonen houdt de gemoederen bezig. Zeker voor degene die de AWBZ-indicatie voor beschermd wonen verzilveren in een persoonsgebonden budget (pgb).
In dat verband verzoekt de staatssecretaris gemeenten om de herindicaties vóór 1 oktober 2015 af ronden zodat er geen problemen (kunnen) ontstaan met de uitbetaling. De Sociale verzekeringsbank heeft dan voldoende tijd om de overeenkomsten te verwerken en de pgb’s tijdig uit te betalen, aldus de staatssecretaris.

Wist je dat er een Studiemiddag Beschermd wonen staat gepland?

Training
De maatwerkvoorziening beschermd wonen en de leveringsvorm pgb zijn onderwerpen in de Training Herindicaties: onderzoek & besluit (gepland op 3, 10 en 28 september 2015).

Einde leveringsvorm AWBZ-pgb
Voor cliënten die hun indicatie voor beschermd wonen verzilveren in een pgb, betekent dit het volgende. Art. 8.3 lid 3 Wmo 2015 bepaalt dat de AWBZ-leveringsvorm pgb per 1 januari 2016 van rechtswege eindigt. Dat geldt ook voor beschermd wonen (art. 8.4 lid 2 Wmo 2015).

vraagtekensIs ambtshalve onderzoek een herindicatie?
Cliënten hoeven zich niet zelf te melden bij het college. Er moet ambtshalve een onderzoek worden uitgevoerd als bedoeld in art. 2.3.2 lid 4 Wmo 2015 alsof zij een melding bij het college hebben gedaan (art. 8.6 lid 1 Wmo 2015).
De vraag is of degene die hun AWBZ-indicatie voor beschermd wonen, welke in een pgb werd verzilverd, automatisch in aanmerking komt voor een indicatie voor beschermd wonen op grond van de Wmo 2015. Ik meen van niet. Art. 8.6 lid 1 Wmo 2015 verwijst namelijk naar art. 8.3 lid 3 Wmo 2015. In die verwijzing is de volgende zinsnede van belang:

“(…) het tijdstip waarop hij niet langer op grond van artikel 8.3 lid 3 (…) aanspraak zal hebben op de in die gegevens omschreven zorg onderscheidenlijk de in die gegevens omschreven subsidie (…).”

Redactie dd. 21 januari 2018. Gelet op het overgangsrecht bestaat er in principe de aanspraak op ondersteuning (geïndiceerde AWBZ-zorg) tot in ieder geval 1 januari 2020, tenzij de indicatie eerder afloopt. Zie blog update waarin de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 16 januari 2018 oordeelt over de toepassing van het overgangsrecht.

Term herindicatie
Je zou dan ook kunnen zeggen dat de veelgebruikte term herindicatie niet zo gelukkig gekozen is. Ik beluister daarin dat de indicatie beschermd wonen blijft bestaan. Maar dat is misschien persoonlijk. Hoe het ook zij, uit de wet noch de toelichting volgt in ieder geval dat de gemeente in voorkomende gevallen in dergelijke indicatie afgeeft gelet op het overgangsrecht.

Gevolgen voor aanbieders
Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor aanbieders (of derden) die de AWBZ-zorg beschermd wonen tot 1 januari 2016 bieden. Het is namelijk niet denkbeeldig dat het college tot het oordeel komt dat iemand niet is aangewezen op een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen. Dit ongeacht de leveringsvorm. Immers moet eerst worden vastgesteld of iemand voor het bieden van beschermd wonen (natura) in aanmerking komt. Pas daarna zal het college toepassing kunnen geven aan art. 2.3.6 Wmo 2015, als de client een pgb wenst natuurlijk.

Redactie dd. 21 januari 2018. Zie redactionele opmerking hiervoor.

Bestuurlijke afspraak?
Zou de wet niet voorzien in het antwoord op de vraag of er bij de ‘herindicatie’ automatisch een Wmo-aanspraak voor beschermd wonen bestaat, dan zou een bestuurlijke afspraak als grondslag kunnen dienen. Daar is echter – volgens mij – geen sprake van. Dus eventuele afspraken die in dat kader zijn gemaakt kunnen in het voordeel werken van cliënten die het betreft. Een slotopmerking is wel op zijn plaats. Hiermee wil ik nadrukkelijk niet zeggen dat cliënten – waarvan het CIZ (ooit) heeft vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor een AWBZ-indicatie voor beschermd wonen – daar niet ook in de Wmo 2015 op aangewezen kunnen (zullen) zijn.

Redactie dd. 21 januari 2018. Zie redactionele opmerking hiervoor.

Welke gemeente
In deze blog update blijft de vraag onbesproken of ‘de centrumgemeente’1 of het college waar iemand zijn woonplaats heeft het onderzoek moet (of mag) doen en beslist op de daarop volgende aanvraag. De geïnteresseerde lezer wijs op een blog update in de serie ‘beschermd wonen’ waar op die vraag wordt ingegaan.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


  1. Let wel: de Wmo 2015 kent geen centrumgemeenten 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*