Nota van Wijziging Wmo 2015 en weer twee amendementen

Deze blogpost is deel 14 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

logo-tweede-kamer_tcm181-235653Op 11 maart zijn twee amendementen ingediend. De teller staat op 20! In de brief over de samenhang tussen zorg en ondersteuning werd ook een Nota van wijziging voor de Wmo 2015 aangekondigd. Ook dit Kamerstuk is openbaar. Daarover gaat dit blog. Eerst de amendementen.

Amendement 33 841 nr. 31
Leden Siderius en Van Gerven stellen een amendement voor dat er voor zorgt dat werkzaamheden die voorkomen uit de verstrekking van een voorziening niet kunnen worden aangemerkt als onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder c WWB. Nieuw artikel 2.6.7 Wmo 2015 en nieuw artikel 6.3.7 Wmo 2015.

Toelichting
Dit amendement regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten (de zogenaamde tegenprestatie in de bijstand) zoals opgenomen in de Participatiewet nooit kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van dit wetsvoorstel over te nemen. Zorg verlenen is een vak. Verdringing van zorgmedewerkers door uitkeringsgerechtigden die verplicht vrijwilligerswerk moeten doen is uit den boze. Het verlenen van zorg dient fatsoenlijk te worden betaald en niet te worden gedegradeerd tot een vak waar mensen voor langere tijd moeten werken zonder loon te ontvangen.

Amendement 33 841 nr. 32
Leden Siderius en Van Gerven stellen een amendement voor dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen (wijziging diverse artikelen).

Toelichting
Dit amendement regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van dit wetsvoorstel. De indieners zijn van mening dat er geen financiële drempel kan worden opgeworpen voor noodzakelijke zorg en voorzieningen die mensen nodig hebben. Het zorgstelsel dient voor iedere Nederlander vrij toegankelijk te zijn onafhankelijk van de dikte van iemands portemonnee. Bovendien kan het bureaucratische circus dat gemoeid gaat met de inning van de eigen bijdragen worden gestopt. De aandacht kan daarmee weer uit gaan naar de kwaliteit van zorg.

Nota van Wijziging 33 841 nr. 35
Nadere bestudering hiervan vergt enige tijd maar ik wil toch twee opmerkingen maken.

Artikel 2.1.7 Wmo 2015
Dit artikel geeft de gemeenteraad de bevoegdheid te bepalen dat het college een financiele tegemoetkoming verstrekt. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de personenkring met een beperking of chronisch psychische of psychosociale problemen en de daarmee verband houdende meerkosten. De tweede volzin in het oorspronkelijk artikel vervalt. Die luidt:

“In die verordening worden in ieder geval de toepasselijke grenzen met betrekking tot de financiële draagkracht vastgesteld.”

Dit betekent dat er geen bevoegdheid bestaat om financiele grenzen op te werpen voor de aanspraak op de financiële tegemoetkoming. Let wel de gemeente is niet verplicht deze aanspraak vorm te geven in de Verordening. In dat geval moet wel nadrukkelijk worden gemotiveerd waarom de gemeenteraad daar niet voor kiest (art. 2.1.2 lid 5 Wmo 2015).

Artikel 2.4.1 Wmo 2015
In een eerder blog ben ik uitgebreid ingegaan op de inhoud van dit artikel. De regering heeft er toch niet voor gekozen om het artikel op belangrijke punten te wijzigen. Wel wordt het tweede lid gewijzigd. Dat komt te luiden:

“2. Het college kan het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel invorderen.”

In een volgend blog komt de Nota van Wijziging weer een bod.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

2 Replies to “Nota van Wijziging Wmo 2015 en weer twee amendementen”

  1. Pingback: Geen financiële draagkracht in de Wmo 2015 voor chronisch zieken regeling | Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies

  2. Pingback: Er is altijd wat te doen in en om de Wmo 2015 | Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*