Er is altijd wat te doen in en om de Wmo 2015

NIEUWS-logoHet zal niemand ontgaan dat het dossier hervorming langdurige zorg veel commotie met zich meebrengt. Een overzichtje.

Mantelzorg ondersteunen
“Burgerkracht, ik kan het meer horen”, luidt de kop van een artikel in Zorg + Welzijn van 24 maart. Dat triggert om te lezen! Het gaat over de vooraankondiging van een interview met Lilian Linders, lector aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij deed onder meer  onderzoek naar de ondersteuning van mantelzorgers in die gemeente.

Burgermacht op eigen kracht
logo SCP
Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op 26 maart een interessante publicatie toegevoegd aan de lijst. Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie.

Commissie Dienstverlening aan huis
logo rijksoverheid
Bron: Rijksoverheid
De rechten van alfahulpen en gastouders aan huis moeten gelijk worden getrokken met die van andere werknemers. De positie van andere huishoudelijk werkers kan alleen worden verbeterd met aanzienlijke subsidies. Dit schrijft de commissie Dienstverlening aan huis, die op verzoek van het kabinet de mogelijkheden heeft onderzocht om de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren. De commissie stond onder leiding van Ella Kalsbeek.

Privacy
logo VNG
De VNG publiceerde een Raadgever over de privacy van burgers bij de uitvoering van en de decentralisaties. Kersverse raadsleden kunnen de handen uit de mouwen steken!

Publicatie SCP Wmo in beweging 2010 – 2012
logo SCP
Op 28 mei staat de volgende evaluatie door Sociaal Cultureel Planbureau over de Wmo 2007 gepland. Uit een eerdere evaluatie over de Wmo 2007 bleek dat in 2010 ongeveer 46% van het gemeentelijk budget werd besteed aan hulp bij het houden. Onderzoek werd gedaan onder 37 gemeenten.

Verankering PGB in de Zorgverzekeringswet
logo-tweede-kamer_tcm181-235653
Op 25 maart is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de invulling van de motie Bergkamp c.s.. Daarin werd de regering verzocht in overleg te treden met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Per Saldo over de manier waarop de bouwstenen van het pgb in de Zvw verankerd worden en de Kamer daarover te informeren. Het overleg heeft geleid tot afspraken over de inzet van een pgb in de Zvw. Er zijn twee bijlagen bij deze brief: een overzicht met uitgangspunten en de inhoud van het Zvw-pgb en een vergelijking met de pgb-instrumenten in andere wetten (AWBZ, Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw). Deze stukken vragen om nadere bestudering. In een volgend blog meer hierover.

Terugvordering Wmo 2015
Artikel 2.4.1 Wmo 2015 biedt gemeenten de bevoegdheid om de geldswaarde van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget te vorderen. Dat kan volgens het artikel van de cliënt maar ook van degene die opzettelijk zijn medewerking heeft verleend aan het verkrijgen daarvan. In een eerder blog schreef ik over de onmogelijke bewijsopdracht die de redactie van dit artikel meebrengt. Ook de nota van wijziging brengt hier geen verandering in.

werk inkomen geldVerder vraag ik me af of het college de bevoegdheid heeft om de ten onrechte genoten financiele tegemoetkoming van artikel 2.1.7 Wmo 2015 terug te vorderen. Daar voorziet artikel 2.4.1 Wmo 2015 niet in. Immers, gaat het niet om een maatwerkvoorziening en ook niet om een persoonsgebonden budget. Voor zover het artikel niet nog tijdens de parlementaire behandeling wordt aangepast, adviseer ik gemeenten een bepaling op te nemen in de Verordening over terugvordering bij de schending van de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 2.3.8 Wmo 2015. Maar….dat artikel gaat ook alleen maar over de maatwerkvoorziening en het persoonsgebonden budget. Oeps? Ik kan dit niet anders duiden dan ‘vergeten te regelen’. Dat betekent dat de gemeenteraad zonder meer bevoegd is een dergelijke bepaling op te nemen. Uit mijn netwerk hoorde ik nog een andere. De financiele blijk van waardering aan mantelzorgers.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*