Wist je dat?

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • staatssecretaris Van Rijn de Kamer per brief informeert over het verschil tussen het toekennen en vaststellen van pgb’s binnen de Zvw en de Wlz?
  • Van Rijn in de brief een wijziging aankondigt van de Regeling langdurige zorg omdat art. 5.13 lid 5 Rlz alleen voorziet in indexering van het pgb-Wlz?
  • Van Rijn de zorgkantoren heeft gevraagd om in hun uitvoeringspraktijk op die wijziging vooruit te lopen en de pgb’s van Wlz-indiceerbaren bij een hoger indicatiebesluit van het CIZ ook daadwerkelijk te verhogen.
 • staatssecretaris Van Rijn de Kamer heeft toegezegd in overleg te treden met de betrokken organisaties over de werking van de landelijke fiscale regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en het gemeentelijk maatwerk. Deze toezegging hoort nog bij het wetsvoorstel tot afschaffing van zogeheten Wtcg en CER regelingen.
  • het gemeentelijk maatwerk waar Van Rijn op doelt aan bod komt tijdens de Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid op 29 maart in Utrecht?
  • ik benieuwd ben of de beperking van de fiscale aftrekposten weer wordt verruimd? Vooral voor degene die – gelet op de hoogte van de eigen bijdrage – er voor kiest om de voorziening zelf te regelen.
 • dat het recht op pgb wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet?
  • de Eerste Kamer het voorstel op 8 maart als hamerstuk afdoet?
  • dit wetsvoorstel gevolgen kan hebben voor het recht en hoogte van het pgb op grond van de Wmo 2015?
 • mij blijft opvallen dat voor de Wmo 2015 de term zorg wordt gebruikt in plaats van ondersteuning? De term zorg verwijst naar de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
 • de VNG op 1 maart 2016 een ledenbrief heeft verstuurd naar aanleiding van politiek aandacht over de eigen bijdragen?
 • er een uitgebreid blog is over de knoppen van de eigen bijdrage en andere kosten?
 • vandaag de Initiatiefnota van het lid Leijten «Wmo 2015 in betere banen» door de indiener in de Kamer is verdedigd? Hiermee wil Leijten de gemeentelijke basiszorg uitbreiden met huishoudelijke verzorging, dagbesteding, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, mantelzorgondersteuning. Er zijn drie moties ingediend.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*