Geheugensteun: overzicht aangenomen amendementen Wmo 2015

Deze blogpost is deel 25 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

VerdiepingDe Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wmo 2015 aangenomen met 33 amendementen. In mijn werkpraktijk valt het op dat een aantal van deze amendementen niet of niet volledig zijn verwerkt in het beleid. Bijvoorbeeld de amendementen over de melding, het onderzoek en de aanvraag en het persoonsgebonden budget.
Het spreekt voor zich dat beleid niet strijdig mag zijn met de wet. Daarom als geheugensteun een overzicht1 met een link naar elk amendement en het huidige wetsartikel. Een aantal is voorzien van een redactionele noot. Handig te gebruiken bij de eventuele aanpassing van het beleid. Het overzicht is tevens opgenomen in het wettenboekje Wmo 2015 met toelichting.

Nr. 87: Amendement van de leden Van der Staaij en Van Dijk
Wijziging artikelen: 1.1.1, 2.2.2 en 2.3.2
Het amendement beoogt de positie van mantelzorgers te versterken ter uitvoering van de motie-Van der Staaij, Van ’t Wout, Van Dijk, Bergkamp en Dik-Faber.

Nr. 88: Amendement van het lid Dik-Faber c.s.
Wijziging artikelen: 1.1.1 en 2.1.2
Toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. Daarin staat ook wat onder dagbesteding wordt verstaan.

Nr. 68: Amendement van het lid Van Dijk c.s.
Wijziging artikel: 1.1.1
Het amendement beoogt onafhankelijke cliëntondersteuning te borgen.

Nr. 151: Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber
Wijziging artikelen: 1.1.1, 2.1.2, 2.3.2 en 2.3.6
Dit amendement beoogt onder meer wettelijk te regelen wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

Nr. 84: Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp
Wijziging artikelen: 2.1.2 en 2.2.2
Het amendement beoogt te verhelderen dat er een onderscheid bestaat tussen mantelzorgers en vrijwilligers.

Nr. 149: Amendement Bergkamp en Dik-Faber
Wijziging artikel: 2.1.2
Dit amendement regelt dat gemeenten bij het op te stellen van het beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie.

Nr. 37: Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij.
Wijziging artikel: 2.1.2
Dit amendement regelt dat het college bij het opstellen van het plan bijzondere aandacht geeft aan de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond van de cliënt.

Nr. 82: Amendement van het lid Bergkamp
Wijziging artikel: 2.1.2
Het amendement regelt dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben.

Redactionele noot
Gemeenten zouden er voor kunnen kiezen om in de Verordening Wmo 2015 op te nemen dat ‘de jeugdige’ zich niet hoeft te melden en dat het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2 ambtshalve wordt gedaan (vergelijk art. 8.6 Wmo 2015).

Nr. 61: Amendement van de leden Van Dijk en Van ’t Wout
Wijziging artikelen: 2.1.2 en 2.5.3
Dit amendement handelt over een meet- en weetplicht voor gemeenten.

Nr. 93: Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp
Wijziging artikel: 2.1.3
Dit amendement handelt over de toereikende hoogte van het pgb om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen.

Nr. 83: Amendement van het lid Van ’t Wout
Wijziging artikel: 2.1.3 en nieuw 3.1a
Het amendement schrapt de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering alsmede over het toedelen van de verantwoordelijkheid voor klachtenregelingen aan aanbieders.

Redactionele noot
Dit amendement is – onder vernummering van artikel 2.1.3, tweede lid, onderdelen d en e – opgenomen in artikel 3.2 Wmo 2015.

Nr. 99: Amendement van de leden Bergkamp en Van Dijk
Wijziging artikel: 2.1.3
Dit amendement handelt over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet.

Nr. 41: Amendement van het lid Van der Staaij c.s.
Wijziging artikelen: 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3
Dit amendement beoogt gemeenten een stimulans te geven om actief met partijen in de samenleving in gesprek te gaan over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de zorg voor elkaar.

Nr. 60: Amendement van het lid Van Dijk.
Wijziging artikel: 2.3.2
Dit amendement handelt over het betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan.

Nr. 70: Amendement van de leden Van Dijk en Bergkamp
Wijziging artikel: 2.3.2
Dit amendement beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen.

Nr. 100: Amendement van de leden Bergkamp en Voortman
Wijziging artikel: 2.3.2
Dit amendement regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in art. 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is.

Nr. 154: Amendement van het lid Keijzer
Wijziging artikel: 2.3.2
Dit amendement handelt over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in art. 2.1.4.

Nr. 146: Amendement van de leden Baay, Timmerman en Bergkamp
Wijziging artikel: 2.3.2
Dit amendement regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld.

Nr. 89: Amendement van de leden Van Dijk en Van ’t Wout
Wijziging artikel: 2.3.5
Dit amendement beoogt vast te leggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo.

Nr. 24: Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber
Wijziging artikel: 2.3.5
Dit amendement handelt over de keuzevrijheid en de eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond.

Nr. 73: Amendement van het lid Bergkamp
Wijziging artikel: 2.3.6
Dit amendement beoogt het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb.

Nr. 104: Amendement van het de leden Bergkamp en Van ’t Wout
Wijziging artikel: 2.3.6
Dit amendement betreft het nader expliciteren van goede kwaliteit als bedoeld art. 3.1, tweede lid.

Nr. 103: Amendement van het lid Voortman
Wijziging artikel: 2.3.6
Dit amendement betreft de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb.

Nr. 113: Amendement van het lid Voortman
Wijziging artikel: 2.3.6
Dit amendement regelt dat kwaliteitseisen, die aan zorg in natura worden gesteld, niet één-op-één ook bij het pgb opgelegd kunnen worden.

Nr. 109: Amendement van het lid Keijzer
Wijziging artikel: 2.3.6
Dit amendement beoogt het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb.

Nr. 23: Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman
Wijziging artikel: 2.3.6
Dit amendement handelt over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het pgb.

Nr. 117: Amendement van de leden Van der Staaij en Van ’t Wout
Wijziging artikelen: 2.6.1 en 7.11
Dit amendement handelt over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet.

Nr. 63: Amendement van de leden Van Dijk en Van ’t Wout
Wijziging artikel: 2.6.3
Dit amendement handelt over de mogelijkheid van mandatering aan professionals.

Nr. 160: Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Van Dijk
Wijziging artikel: 2.6.5
Dit amendement handelt over het overnemen van personeel.

Nr. 158: Amendement van de leden Voortman en van Dijk
Nieuw artikel: 2.6.6a
Dit amendement handelt over het right to challenge.

Redactionele noot
Dit amendement is opgenomen in artikel 2.6.7 Wmo 2015.

Nr. 75: Amendement van de leden Van ’t Wout en Van der Staaij
Wijziging artikel: 3.1
Dit amendement regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen.

Nr. 118: Amendement van de leden Van ’t Wout en Van der Staaij
Wijziging artikelen: 3.4 en 7.8
Dit amendement regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning.

Nr. 86: Amendement van het lid Van Dijk
Wijziging artikelen: 4.4.1, 6.3.7 [thans 7.3.7] met een nieuw 14a (Zvw)
Dit amendement betreft het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


  1. in volgorde van stemming 

One Reply to “Geheugensteun: overzicht aangenomen amendementen Wmo 2015”

  1. Pingback: Best gelezen en series – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*