Tweede Kamer stemt in met Wet langdurige zorg

Deze blogpost is deel 24 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kalogo-tweede-kamer_tcm181-235653mer heeft op 25 september ingestemd met het wetsvoorstel Wet langdurige zorg. Er waren 27 amendementen voor nodig. Daarnaast heeft de Tweede Kamer 10 moties aangenomen. Hieronder het overzicht.

Aangenomen amendementen

33 891 nr. 77 – Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber (tvv van nr. 56) dat regelt dat mogelijk wordt gemaakt dat subsidie voor ADL-assistentie niet alleen wordt verstrekt voor ADL-assistentie in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009.

33 891 nr. 163 – Amendement van de leden Keijzer/Bergkamp (tvv nr. 148) waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo.

33 891 nr. 129 – Amendement van het lid Bergkamp waarmee het recht op partneropname wordt uitgebreid naar partners van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap.

33 891 nr. 20 – Amendement van het lid Bergkamp waarin wordt vastgelegd dat het verzekerde ‚recht op zorg’ zal zijn afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde.

33 891 nr. 150 – Amendement van het lid Dik-Faber c.s., 33891 (tvv nr. 40) dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg).

33 891 nr. 162 – Amendement van de leden Bergkamp/Otwin van Dijk (tvv nr. 65) dat regelt dat verzekerden actief worden gewezen op het recht op (onafhankelijke) clientondersteuning/informatie.

33 891 nr. 124 – Amendement van het lid Bergkamp (tvv nr. 26) dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen.

33 891 nr. 136 – Amendement van het lid Van der Staaij (tvv nr. 131) dat regelt dat cliënten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg.

33 891 nr. 143 – Amendement van de leden Bergkamp en Van ’t Wout dat regelt dat in de wet nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de wens van cliënt in beginsel leidend is bij de vraag of een vpt of mpt geleverd moet worden.

33 891 nr. 44 – Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over het introduceren van een persoonlijk zorgplan in de Wet langdurige zorg.

33 891 nr. 149 – Amendement van de leden Faber/Otwin van Dijk (tvv nr. 133) dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang.

33 891 nr. 74 – Amendement van de leden Klaver en Bergkamp (tvv nrs. 27 en 35) over gelijkwaardige toegang tot het persoonsgebonden budget en zorg in natura.

33 891 nr. 153 – Amendement van het lid Bergkamp c.s. (tvv nr. 140) dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg.

33 891 nr. 142 – Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp (tvv nr. 137) waarmee dwingend wordt vastgelegd dat er bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld en waarmee een voorhangbepaling in het wetsvoorstel wordt ingevoegd.

33 891 nr. 161 – Amendement van de leden Van der Staaij/Dik-Faber 33891 (tvv nr. 24) over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers.

33 891 nr. 73 – Amendement van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra dat regelt dat Wlz-uitvoerders bij het contracteren van zorgaanbieders naast de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging of de culturele achtergrond van de verzekerde ook rekening dienen te houden met de seksuele gerichtheid.

33 891 nr. 23 – Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van verzekerden.

33 891 nr. 108 – Amendement van de leden Keijzer en Van ’t Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering.

33 891 nr. 141 – Amendement van de leden Van ’t Wout en Otwin van Dijk (tvv nr. 130) over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders.

33 891 nr. 75 – Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. (tvv nr. 34) over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis.

33 891 nr. 30 – Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (tvv nr. 22) dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent „de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten” aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd.

33 891 nr. 154 – Amendement van de leden Otwin van Dijk/Van ’t Wout (tvv nr. 88) over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking.

33 891 nr. 50 – Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp ter vervanging van nr. 31 over de bescherming van het beroepsgeheim.

33 891 nr. 68 – Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken.

33 891 nr. 66 – Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden.

33 891 nr. 107 – Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ’t Wout (tvv nr. 47) over het overgangsrecht voor lage zzp’s.

33 891 nr. 79 – Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaren worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen.

Aangenomen moties

2014Z16415 – Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (tvv 33891, nr. 89).

2014Z16424 – Tweede nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (tvv kamerstuknummer 33891, nr. 92).

33 891 nr. 97 – Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg.

2014Z16434 – Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (tvvv 33891, nr. 98).

33 891 nr. 99 – Motie van het lid Keijzer over de Wlz op de lange termijn niet overdragen naar de Zorgverzekeringswet.

2014Z16387 – Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (tvv 33891, nr. 102).

33 891 nr. 103 – Motie van het lid Bergkamp over de functie van een casemanager.

33 891 nr. 105 – Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over de regeldruk in verband met de aanvraag en verantwoording van het pgb.

33 891 nr. 106 – Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg.

2014Z16552 – Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (tvv 33891, nr. 109).

33 891 nr. 110 – Motie van het lid Dik-Faber over versterking van de invloed van verzekerden op het beleid. Deze motie is aangehouden.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*