Mantelzorg, een domeinoverschrijdend begrip?

Deze blogpost is deel 1 van 2 in de serie Mantelzorg

Is mantelzorg een domeinoverschrijdend begrip? Niet helemaal zou ik zeggen want er is niet één wet maar twee wetten die een definitie geven van mantelzorg. Als eerste is dat de Lees verder →

Wetsvoorstel tot wijziging Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw

Deze blogpost is deel 26 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Er is voorstel tot Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aanhangig (TK 2015/16, 34 279). Hieronder staan de voorgestelde wijzigingen op Lees verder →