Aangenomen moties langdurige zorg

Deze blogpost is deel 28 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

logo-tweede-kamer_tcm181-235653Op 3 maart vond het Algemeen Overleg plaats over de langdurige zorg (34 104). Tijdens dat overleg zijn een aantal moties ingediend.
De Tweede Kamer heeft op 22 maart over de moties gestemd.

Aangenomen moties algemeen overleg langdurige zorg
Hieronder staan de betreffende moties.

Motie 34 104 nr. 112 Lid Van Gerven c.s. (aangehouden tijdens het debat)
17 maart 2016

De indieners constateren dat het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bij een indicatie de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft geweigerd met het argument «u bent in staat, adequaat te alarmeren en hulp af te wachten». De indieners zijn van mening dat dit een te beperkte opvatting is van levenslange en levensbrede zorgbehoefte van mensen en verzoekt de regering om de toegang tot de Wlz te verruimen en hierover zowel het CIZ als de Kamer voor de zomer te informeren.

Aangenomen motie 34 104 nr. 113 Leden Dik-Faber en Voordewind
17 maart 2016

De indieners constateren dat jongeren met een beperking tussen de 18 en 23 jaar mogelijk met vijf verschillende stelsels te maken hebben: de Jeugdwet, passend onderwijs, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet langdurige zorg. Omdat jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen de 18 en 23 volop in ontwikkeling zijn, zijn de indieners van mening dat jongeren niet de dupe mogen worden van onzorgvuldige overgangen tussen de verschillende wetten. De regering wordt verzocht om aanvullend onderzoek te doen naar de inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende wetgeving waar de groep jongeren van 18 tot 23 met een beperking mee te maken heeft, waarbij het volgende wordt meegenomen:

  • het functioneren van de uitzonderingsregel in de Wlz voor tijdelijke behandelzorg met verblijf aan jongeren met een licht verstandelijke beperking;
  • inzicht in de aard en het gebruik van de doorloopregeling in de Jeugdwet;
  • de mogelijkheden binnen de Wmo voor 18-plus om zich te ontwikkelen;
  • hoe de overgang van de Jeugdwet en Passend onderwijs naar Wmo 2015, Wlz en Participatiewet in de praktijk verloopt.

Aangenomen motie 34 104 nr. 114 Leden Dik-Faber en Bergkamp
17 maart 2016

De indieners constateren dat er nader onderzoek gedaan wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland naar de huidige mogelijkheden en knelpunten om meerzorg en maatwerk te leveren binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is een breed gedeelde wens om te komen tot een maatwerkprofiel en de Kamer heeft hier meermalen om verzocht. Met deze motie wordt de regering verzocht bij het onderzoek ook de problematiek van meervoudige grondslagen te betrekken. De regering wordt tevens verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het maatwerkprofiel breed in te zetten, voor zowel zorg thuis als in een ouderinitiatief of instelling.

Aangenomen motie 34 104 nr. 115 Lid Dik-Faber
17 maart 2016

De indiener constateert dat aan de hand van cliëntkenmerken en de zorgbehoefte wordt bepaald of er mogelijke aanleiding is voor meerzorg of de «extra kosten thuis»-regeling (EKT). Op grond van de meeste zorgprofielen is niet mogelijk om meerjarige indicaties voor meerzorg en EKT af te geven. De regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat, wanneer er sprake is van een meervoudige grondslag, het wel mogelijk wordt om bij de EKT en meerzorgregeling meerjarig te indiceren.

Aangenomen motie 34 104 nr. 119 (t.v.v. nr. 116) Leden Otwin van Dijk en Bergkamp
22 maart 2016

Er is voor kinderen geen apart toegangskader tot de Wet langdurige zorg en de indieners constateren dat dit in de praktijk tot problemen leidt voor de toegang tot passende zorg voor kinderen met een ernstig, complexe, meervoudige handicap omdat onder andere de grondslag voor hun aandoening moeilijk te bepalen is. Indieners zijn van mening dat gezien de ernst en zwaarte van de zorgvraag van deze kinderen toegang tot de Wet langdurige zorg gewenst is en hiervoor mogelijk andere toelatingscriteria moeten gelden dan voor volwassenen. Daarom wordt de regering verzocht om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een apart afwegingskader voor kinderen voor de toegang tot de Wet langdurige zorg, en de Kamer hierover dit jaar (2016) te informeren.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

One Reply to “Aangenomen moties langdurige zorg”

  1. Pingback: Ingediende amendementen en moties wetsvoorstel Wijziging Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*