Schema Afwijzen maatwerkvoorziening in relatie tot Wlz (2016)

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Schema's

NIEUWSIn mijn opleidingsmateriaal over de uitvoering van de Wmo 2015 wordt onder andere met schema’s gewerkt. En er worden nieuwe schema’s ontwikkeld!
Alle schema’s zijn of worden opgenomen in een blog update als onderdeel van de serie ‘schema’. Een (toekomstige) wijziging van wetten vraagt soms om een aanpassing of om een nieuw schema.

Afwijzen maatwerkvoorziening in 2016
Het schema over de afbakening tussen de Wmo 2015 en de Wet langdurige zorg (Wlz) is aangepast. Aanleiding is het feit dat art. 3.1.3 Wlz niet per 1 januari 2016 in werking zal treden (Stb. 2015, 516). Dat artikel geeft verzekerden met een Wlz-indicatie – die niet in een instelling of een kleinschalig wooninitiatief wonen – recht op vergoeding voor aanpassingen van hun woning. Verder is het de bedoeling dat de Wlz-uitvoerders verantwoordelijk worden voor de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen. Deze aanspraak is weliswaar in werking getreden echter in art. 11.1.6 Wlz is geregeld dat de Wlz-uitvoerders gedurende het jaar 2015 nog zijn vrijgesteld van de taak om mobiliteitshulpmiddelen te verstrekken aan thuiswonende Wlz-gerechtigden en Wlz-gerechtigden die verblijven in een instelling maar geen Wlz-behandeling ontvangen.
Het voorstel is om het overgangsrecht voor hulpmiddelen in art. 11.1.6 lid 2 en 3 Wlz te verlengen tot een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In het verlengde daarvan wordt ook voorgesteld om art. 8.6a Wmo 2015 te wijzigen (TK 34 279, nr. 8). Beoogd wordt om de wijzigingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Artikel 8.6a Wmo 2015 komt te luiden:
Artikel 2.3.5, zesde lid, geldt tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip niet voor daar bedoelde cliënten:

  1. die thuis wonen en een maatwerkvoorziening inhoudende een hulpmiddel of een woningaanpassing hebben aangevraagd;
  2. die zonder behandeling in een instelling verblijven en een maatwerkvoorziening inhoudende een hulpmiddel ter verbetering van hun mobiliteit hebben aangevraagd;
  3. die hun recht op zorg tot gelding brengen met een modulair pakket thuis en een maatwerkvoorziening inhoudende het schoonhouden van hun woonruimte hebben aangevraagd.

Het schema dat tot 1 januari 2016 van toepassing is, kun je hier te raadplegen.

Schema en korte toelichting
Binnenkort kun je nog een toelichting bij dit schema beluisteren.
Heb je vragen of opmerkingen over het schema? Laat het dan weten. Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Schema 2016 Weigering MWV versus Wlz

Meer weten over de uitvoering van de Wmo 2015?

  • Zoek je een opleiding? Kijk eens op ons uitgebreide aanbod voor open inschrijving in 2016. Op liever op maat in huis?
  • Antwoord op vragen? Misschien is een abonnement op blog updates iets voor jou. Daar zijn geen kosten aan verbonden.
  • Juridisch advies? Neem contact op.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

3 Replies to “Schema Afwijzen maatwerkvoorziening in relatie tot Wlz (2016)”

  1. Pingback: Schema Afwijzen maatwerkvoorziening in relatie tot Wlz – Uitvoering Wmo 2015

  2. Pingback: Indicatiegeschillen Wet langdurige zorg – Uitvoering Wmo 2015

  3. Pingback: Best gelezen en series – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*