Nog vier amendementen!

Deze blogpost is deel 21 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

logo-tweede-kamer_tcm181-235653Het derde blog met weer nieuwe amendementen over het wetsvoorstel Wmo 2015. Het aantal ingediende amendementen is als ik goed heb geteld 47.

Amendement 33 841 nr. 78
Status: nieuw
Het amendement van lid Baay-Timmerman regelt dat na de melding en het onderzoek altijd een schriftelijk verslag wordt opgesteld (aanpassing art. 2.3.2 lid 5 Wmo 2015).

Toelichting
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld. Verwijderd is de bepaling dat de cliënt kan aangeven hier geen prijs op te stellen. Indiener acht het van groot belang dat ten allen tijde een schriftelijke weergave van het onderzoek wordt opgesteld. Zo zijn voor beide partijen de gemaakte afspraken aantoonbaar.

Amendement 33 841 nr. 79
Status: nieuw
Met het amendement beogen de leden Siderius en Van Gerven te voorkomen dat gemeenten aanbieders kunnen contracteren waarvan bestuurders te veel verdienen (aanpassing art. 2.6.4 lid 2 Wmo 2015).

Toelichting
Dit amendement regelt dat gemeenten zorg niet kunnen uitbesteden aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal zoals overeengekomen in de CAO die voor hun sector geldt. Hiermee wordt voorkomen dat geld dat bestemd is voor goede zorg, verdwijnt in exorbitante salariëring van bestuurders. Buitensporige salarissen van zorgbestuurders zijn onverkoopbaar in een sector waar zorgmedewerkers dagelijks worden bedreigd met ontslag of het inleveren van salaris.

Amendement 33 841 nr. 80
Status: nieuw.
Het amendement van lid Keijzer regelt dat gemeenten niet verplicht zijn de kwaliteitseisen bij verordening te regelen (vervallen art. 2.1.3 lid 2 onderdeel c Wmo 2015).

Toelichting
Indiener is van mening dat de Wmo 2015 te veel extra regels oplegt aan gemeenten en zorginstellingen. Artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, maakt mogelijk dat in de verordening eisen gesteld worden aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen. Artikel 3.1 regelt dit echter al uitgebreid, inclusief een mogelijkheid tot nadere regelgeving.

Amendement 33 841 nr. 81
Status: nieuw
Het amendement van Lid Bergkamp spreekt voor zich, zie toelichting (aanpassing art. 2.3.2 Wmo 2015).

Toelichting
De indiener beoogt met dit amendement te regelen dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is.

Amendement 33 841 nr. 82 (t.v.v. nr. 50)
Status: vervanging.
Het amendement van Lid Bergkamp spreekt voor zich, zie toelichting (aanpassing art. 2.1.2 lid 4 Wmo 2015).

Toelichting
Met dit amendement beoogt de indiener te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*