Persoonlijke verzorging niet naar gemeenten

In tegenstelling tot de afspraak in het Regeerakkoord en op aandringen van gemeenten, besluit Staatssecretaris Van Rijn dat niet gemeenten, maar zorgverzekeraars vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor persoonlijke verzorging. Van Rijn wil de verzorging en verpleging in één hand houden. Dat wordt geregeld in het Besluit Zorgverzekeringen onder de aanspraak wijkverpleging.

Lijfsgebonden zorg
Van Rijn stelt dat de behoefte aan samenhang tussen verpleging en verzorging voortkomt uit de idee dat het onwenselijk is om lijfsgebonden zorg voor mensen – in de praktijk van alle dag – op te splitsen. Steeds meer thuiszorgorganisaties tonen aan dat, als het werk georganiseerd wordt in kleinschalige zelfsturende teams, die verpleging en verzorging integraal leveren, de zorg beter wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de cliënt en hierdoor de zelfredzaamheid verbetert. Dat komt door onder meer de manier waarop (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden de zorg rondom de cliënt organiseren. In kleinschalige zelfsturende teams delen zij kennis en kunde en stemmen af wie de zorg verleent. Deze manier van organiseren is over het algemeen goedkoper en cliëntvriendelijker.

Budget
Van het totale budget van de persoonlijke verzorging zal 95% onder de aanspraak wijkverpleging in de Zvw komen te vallen. Uit de praktijk blijkt – volgens Van Rijn – dat verzorging ook kan samenhangen met begeleiding in plaats van met verpleging. Verzorging wordt dan meer in het verlengde van begeleiding geleverd. Voor deze mensen geldt dat er over het algemeen geen sprake is van een somatische aandoening en/of primaire medische problematiek, maar in de regel behoefte aan ondersteuning bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), in plaats van het overnemen er van. Dit komt met name voor bij mensen met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking en psychiatrische problematiek. Deze ondersteuning bij ADL positioneert Van Rijn onder de Wmo.

Ondersteuning ADL onder de Wmo 2015
Van alle mensen die gebruik maken van persoonlijke verzorging wordt minder dan 1% geleverd aan mensen met een zintuiglijke beperking, ongeveer 2% aan mensen met een verstandelijke beperking en ook 2% aan mensen met psychiatrische problematiek. Van het totale budget van de persoonlijke verzorging zal 5% worden gedecentraliseerd naar gemeenten.

Wmo 2015 dit jaar openbaar
Van Rijn streeft er naar het wetsvoorstel Wmo 2015 nog dit jaar bij de Kamer in te dienen. Ook zal hij zorgen dat de Kamer bij de behandeling van dat wetsvoorstel beschikt over de strekking van het voorstel voor de beoogde Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de concept aanspraak wijkverpleging, waardoor deze in samenhang kunnen worden bezien.

© Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

2 Replies to “Persoonlijke verzorging niet naar gemeenten”

  1. Pingback: Akkoord tussen VWS en VNG | Uitvoering Wmo 2015

  2. Pingback: Akkoord tussen WVS en VNG (deel 2) | Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*