Minder hoofdbrekens na Studiedag PGB Wmo & Jeugdwet op 26 november

Veel geschillen op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 gaan over het pgb. En dat gaat vaak mis terwijl dat niet nodig is. In mijn werkpraktijk blijkt dat consulenten, medewerkers wijkteam maar ook beleidsmedewerkers en medewerkers bezwaar & beroep worstelen met veel vragen. Die gaan over: hoe beoordeel ik de wettelijke voorwaarden of iemand in aanmerking komt voor een pgb, waar mogen we vragen un het Budgetplan, welke pgb-regels vallen binnen de verordende bevoegdheid van de gemeenteraad en wat mag in beleidsregels worden vastgelegd. Regels rondom pgb leiden tot hoofdbrekens. Vooral in situaties waarin zorgen bestaan over: het kunnen nakomen van verplichtingen, conflicterende belangen en de kwaliteit van de ondersteuning dan wel jeugdhulp die de budgethouder voornemens is in te kopen. Herken je dit? Zoek je antwoorden op deze vragen waar je direct mee aan de slag kunt? Dan mag je de Studiedag PGB Wmo & Jeugdwet op 26 november in Eindhoven niet missen! De Studiedag gaat in ieder geval door, maar er is nog plaats.

Prangende vragen
Naast een degelijke gestructureerde uitleg komen tijdens de Studiedag een aantal prangende vragen aan bod. Deze zijn ingegeven door de rechtspraak maar zeker ook door de uitvoerings- en beleidspraktijk. Deelnemers ontvangen een uitgebreide reader als naslagwerk met inhoudelijke teksten en beleidsvoorbeelden (verordening en beleidsregels). Voorafgaande aan de Studiedag wordt  casuistiek verstuurd ter voorbereiding. De prangende vragen gaan over de volgende onderwerpen.

Eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van jeugdigen en ouders
Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht als jeugdigen en ouders er niet uitkomen. Dat is van belang omdat een pgb pas kan worden toegekend als er recht bestaat op een individuele voorziening. Hoe mag het college dit zogeheten eigen-kracht-principe eigenlijk uitleggen? En, kan aan ouders wel een pgb worden toegekend? En zo ja, onder welke voorwaarden. Mag de hoogte van het inkomen van de ouders daar een rol in spelen?

Conflicterende belangen
Bij zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet kunnen zich conflicterende belangen voordoen. Soms zijn die evident, maar niet altijd. Hoe pak je zulke situaties aan? En, niet onbelangrijk, mag het gemeentebestuur hier regels over opstellen? En zo ja, welke regels zouden dat dan mogen zijn?

Belangen van de jeugdige
Bij de uitvoering van de Jeugdwet spelen de belangen van jeugdige als bedoeld in het IVKR een belangrijke rol. Hoe moeten deze belangen worden gewogen als geen pgb wordt verstrekt als het aan de ouders wordt besteed, het college terugkomt op een pgb besluit of geen verlenging afgeeft?

Hoogte pgb sociaal netwerk
De meeste verordeningen bevatten de bepaling dat aan personen uit het sociaal netwerk een lager pgb-tarief geldt dan voor professionals. Onder het sociaal netwerk vallen ook de ouders van de jeugdige. Zijn er situaties denkbaar dat een hoger tarief moet worden toegekend? Rechtbanken lijken daar verdeeld over.

Kwaliteitseisen
Duidelijk is dat met het pgb kwalitatieve ondersteuning dan wel jeugdhulp ingekocht moet worden. Welke eisen mogen daar aan gesteld worden? Zijn er omstandigheden die daar op van invloed kunnen zijn?

Pgb-bekwaam
Een belangrijke voorwaarde om voor een pgb in aanmerking te komen is dat de budgethouder pgb-bekwaam is. Hoe kan deze bekwaamheid het beste worden beoordeeld?

Er is natuurlijk nog meer te bespreken over het pgb. Meer weten? lees dan de uitgebreide informatie.

Investeer een dag en discussieer met ons mee!
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Studiedag op 26 november.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*