Wist je dat?

Deze blogpost is deel 2 van 7 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

De blogs ‘wist je dat ?’ zijn weer opgestart. Een overzicht van wetenswaardigheden.

 

 • de gemeente Westland de Aanmoedigingsprijs Privacy 2015 heeft gewonnen? In het juryrapport staat dat de gemeente Westland al in een vroeg stadium voortvarend en met energie aan de slag is gegaan om privacy te beschermen. De jury prijst de integrale benadering met zowel beleidsregels als bewustwording en training in de praktijk. Yvonne Sieverts merkt op dat de nadruk op de praktijk cruciaal is. ‘Het gaat om maatwerk, privacy kun je niet regelen in een papieren protocol. Iedereen in de organisatie moet zich ervan bewust zijn.’
 • Puzzel breed kortde tweedaagse cursus Het resultaat is zelfredzaamheid & zelfredzaamheid gepland staat op 13 en 20 juli in Arnhem?
 • het kabinet instemt met het plan van aanpak VN-verdrag rechten van personen met een handicap? De Tweede Kamer ontving een brief en rapport van staatssecretaris van Rijn over het plan van aanpak voor de implementatie van het VN Verdrag Handicap;
 • het LOC Zeggenschap in zorg de nieuwe bedragen voor was- en broodgeld in Wlz-instellingen heeft berekend? Dat deze bedragen van belang (kunnen) zijn bij de beoordeling van een aanvraag om bijzondere bijstand voor deze kosten?
 • bepaalde groepen (extramuraal wonende) verzekerden op grond van de Wet langdurige zorg een pgb-toeslag kunnen krijgen voor huishoudelijke hulp als zij in 2014 een pgb voor huishoudelijke verzorging van de gemeente kregen?
 • er vier landelijk werkende (zorg)organisaties (Assist, Fundis, TSN en Tzorg) het initiatief hebben genomen voor de oprichting van het Landelijk Platform Dienstenvouchers?
 • er binnenkort ook een blog update verschijnt over de Huishoudelijke Hulp Toelage?
 • de Provincie Limburg een Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen kent? Het doel ervan is om particuliere woningeigenaren te stimuleren zelf maatregelen te treffen die de levensloopbestendigheid van de woning vergroten. Hierbij is het uitgangspunt dat aangepaste woningen beter aansluiten bij de huidige en de toekomstige woningvraag.
 • dit een mooi initiatief is, maar niet als voorliggende oplossing kan gelden in verband met een aanvraag voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015?
 • er op 18 juni a.s. een boeiend congres wordt gegeven in Utrecht? De Juridisch Kwaliteitsmedewerker in het sociaal domein; van transitie naar transformatie;
 • er in de middag twee sessierondes met workshops worden verzorgd over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet? De Wmo-workshops voor mijn rekening komen?;
 • Ingeborg Lunenburg opleiding + advies een waaier “Wmo 2015 in vogelvlucht” heeft gemaakt? Deelnemers aan de Wmo-workshops krijgen elk een waaier.
 • het Wlz-kompas beschikbaar is?
 • de ontwikkeling van de verschillende kennisquizzen (Wmo 2015, Participatiewet en Algemene wet bestuursrecht) in volle gang is? Houdt de websites in juli in gaten.
 • er een handige Wegwijzer Wmo-ondersteuning bij psychische aandoeningen beschikbaar is? Het is een uitgave van de VNG in samenwerking met RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland;
 • het CBP een onderzoek is gestart bij gemeenten naar gebruik persoonsgegevens in het sociaal domein?
 • dat de VNG in februari 2015 de modelverordening Wmo 2015 op een belangrijk punt (bepaling) heeft aangepast?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*