Wist je dat?

Deze blogpost is deel 4 van 7 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • het gerechtshof in GHAMS:2015:4078 oordeelt dat er tussen zorgverlener en SVB geen arbeidsovereenkomst of vergelijkbare rechtsbetrekking bestaat? De verplichting van de budgethouder tot loonbetaling uit overeenkomst met de zorgverlener is niet overgegaan op SVB. De zorgverlener heeft tegenover SVB geen recht op verhoging van loon op grond van artikel 7:625 Burgerlijk Wetboek wegens te late betalingen. Het gerechtshof vernietigt het vonnis van de kantonrechter (RBAMS:2015:3918). De uitspraak van het gerechtshof kreeg een persbericht.
 • het wettenboekje Uitvoeringsregeling Wmo 2015 hierop is aangepast?
 • Van Rijn in september aankondigde dat er een compensatieregeling voor gedupeerden komt?
 • er door het Ministerie van SZW een campagne is gestart over de dienstverlening aan huis?
 • de Eerste Kamer op 6 oktober 2015 heeft ingestemd met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
 • de motie-Don (SP) c.s. over het laten vallen van de Wmo 2015 onder de reikwijdte van de kaderwet WKKGZ (EK 32 402, P) is aangehouden?
 • minister Schippers in een brief aan de Eerste kamer aangeeft dat uitvoering van de motie om een wetswijziging vraagt? Het amendement 33 841, nr. 83 (wijziging art. 2.1.3 en nieuw 3.1a [thans 3.2]) biedt daar namelijk geen ruimte voor.
 • in de brief van 2 oktober staat dat gemeenten op basis van de huidige informatievoorziening in 2016 niet doelmatig kunnen vaststellen welke cliënten vanuit de Wlz huishoudelijke hulp ontvangen en daarom niet zijn aangewezen op een Wmo-voorziening. Daarom is de afspraak gemaakt dat gemeenten minimaal nog één jaar (2016) de huishoudelijke verzorging voor deze cliënten zullen voortzetten.
 • het Zorginstituut al drie adviezen heeft afgegeven inzake Wlz-geschillen?1
 • er een handreiking is van het Zorginstituut over de wettelijke domeinen van voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis?
 • er een afwegingskader van het Zorginstituut beschikbaar is voor de beoordeling van de toegang tot de Wet langdurige zorg?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


 1. lees advies 1, lees advies 2 en lees advies 3 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*