Wist je dat….?

Deze blogpost is deel 1 van 7 in de serie Wist je dat?

WIST JE DATHet nieuws over de hervormingen van langdurig zorg, de transitie en transformatie in het sociale domein is bijna niet bij te houden. In dit blog een kort overzichtje daarvan. Wist je dat…?

Tot de handelingen van de Tweede Kamer zijn gepubliceerd op overheid.nl je het debat over de Wmo 2015 gehouden op 22 en 23 april jl. kunt downloaden? De schriftelijke beantwoording van de resterende vragen door de staatssecretaris zijn daarin niet opgenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 6 mei 2014 de procedure van het voorstel Wmo 2015 bespreekt?

Staatssecretaris Van Rijn in het debat een nota van wijziging heeft toegezegd op het wetsvoorstel Wlz? Die wijziging gaat over de aanspraak van de kosten van een woningaanpassing voor de verzekerde van 18 jaar of ouder die in het bezit is van een indicatie Wlz. Thans is dat alleen geregeld voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

Dat de Studiedag De Verordening geordend op 22 mei in Utrecht doorgaat?

Inrichtingskosten bij een gedwongen verhuizing naar een ander verzorgingstehuis een prestatie is op basis van de AWBZ? Denk met name aan het sluiten van verzorgingstehuizen zoals recentelijk veel in het nieuws is geweest. Daarover heeft de Nza de beleidsregel CA-300-527 overigens ook al opgesteld. Zie ook de brief van CVZ (thans Zorginstituut Nederland) van 14 april jl.

Staatssecretaris Wiebes per brief antwoord heeft gegeven op de vraag of een traplift kan worden aangemerkt als specifieke zorgkosten? Dit betekent ook dat als de gemeente het primaat van verhuizen inroept en iemand kiest om zelf de woningaanpassing of een traplift te realiseren, dat geheel voor eigen rekening komt. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van ziektekosten die als aftrekposten mogen worden opgevoerd.

De Algemene Rekenkamer op 22 april 2014 het rapport Hervorming AWBZ, Een simulatie van de gevolgen heeft uitgebracht? Het het rapport staat ook de reactie van staatssecretaris Van Rijn. Hij maakt twee kanttekeningen bij het rapport.

In april een column is verschenen in Sociaal Bestek over de vraag of een vriendendienst in onze (toekomstige) participatiesamenleving wordt aangemerkt als op geld waardeerbare activiteiten in de zin van de WWB?

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zes concrete adviezen geeft bij de spelregels over de informatievoorziening, verantwoording en controle over de transitie van WMO en Jeugdzorg. Deze adviezen dragen – volgens de NBA – bij aan de borging van de financiële rechtmatigheid bij gemeenten. Eerder stuurde de NBA een brief naar de VNG over de decentralisaties Sociaal Domein.

De Tweede Kamer het rapport van de commissie Kalsbeek Dienstverlening aan huis, wie betaalt de rekening? op 28 maart heeft ontvangen? Ook heeft het SCP een Plausibiliteitstoets beleidsvarianten Commissie Dienstverlening aan huis onderzoek gedaan.  Een citaat uit het rapport van de commissie Kalsbeek:

“Dit advies is onderdeel van een breed en fundamenteel vraagstuk over de verhouding tussen overheid en burger in een veranderende samenleving. De vraag naar private dienstverlening aan huis zal in de toekomst toenemen vanwege demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, en ook vanwege een zich terugtrekkende overheid. De waardering en de daarbij behorende kosten van dienstverlening aan huis zullen dan ook onderdeel moeten worden van het maatschappelijk debat. Vinden we dat mensen tegen betaalbare prijzen dienstverlening aan huis moeten kunnen afnemen? Welke balans tussen werkgeversplichten en werknemersrechten past daarbij? Is hier een (financieel) stimulerende rol voor de overheid weggelegd? Gezien de ontwikkelingen is het van belang dat in breder perspectief wordt nagedacht over deze vragen.”

In het debat op 23 april jl. is het rapport en de vraag of gemeenten onder de Wmo 2015 met dienstencheques of vouchers mogen werken aan bod geweest. Citaat Van Rijn:

“Voorzitter. Ik had het over de dienstenchequesoplossing van Tilburg en Delft. Ook hier vormen de Wmo en het wetsvoorstel het kader om te bezien hoe we de ondersteuning zo doeltreffend mogelijk kunnen organiseren, bijvoorbeeld door middel van vouchers. Ik zou daar geen bezwaar tegen hebben. Ik constateer wel dat er nog heel veel discussie mogelijk is over de vouchers en over de dienstencheques. Wij komen binnenkort te spreken over het advies van de commissie-Kalsbeek. Dat doen we overigens samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vraag hoe we de onderkant van de arbeidsmarkt nog beter kunnen faciliteren en of de dienstencheque daar een goed voorbeeld van kan zijn, wil ik daarbij graag meenemen.”

Het Expertisecentrum mantelzorg de feiten en cijfers over mantelzorg uit een vorig jaar verschenen rapport van SCP nog eens even op een rijtje heeft gezegd?

Op LinkedIn een heel aardig bericht is verschenen? De gemeente Brussum biedt voor mensen met beperkingen in het voeren van een huishouden een gratis was- en strijkservice aan. Bron: Dagblad De Limburger van 6 maart 2014.

Ook op LinkedIn een bericht is verschenen dat de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Boxtel  een proef starten om te onderzoeken of meer inwoners samen gebruik kunnen maken van Wmo hulpmiddelen? Bron: Gemeente.Nu.nl van 11 april 2014.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*