Kort overzicht actualiteiten

NIEUWS-logoIn dit blog een kort overzicht van actualiteiten en een lijstje van interessante websites die relevante informatie bieden over de transities in het sociale domein. Daaronder valt de Wmo 2015.

Premiegevolgen overhevelingen Zvw en AWBZ
logo rijksoverheidMinister Schippers en Staatssecretaris Van Rijn informeerden de Kamer op 4 maart in een brief over de genoemde premiegevolgen in het kader van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ). Daarmee wordt invulling gegeven aan de vragen hierover in de motie Keijzer (30 597 nr. 398). Het komt er kort gezegd op neer dat de premie die we gaan betalen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) geschat wordt op 10%. De huidige AWBZ-premie bedraagt 12,65%. De bewindslieden merken op dat het percentage mede afhankelijk is van de uiteindelijke besluitvorming door de Kamer over de voorgenomen overheveling van de langdurige GGZ.  Op dit moment is nog niet duidelijk of deze zorg onder de Zvw of de WLZ zal gaan vallen. Met de HLZ gaan de Zvw-uitgaven omhoog omdat zorg die voorheen uit de AWBZ werd betaald vanaf 2015 uit de Zvw betaald gaat worden. Om een te plotselinge stijging van de premie te voorkomen wordt een zachte landing voorbereid. De stijging blijft in 2015 beperkt tot € 20. Lagere inkomensgroepen worden via de zorgtoeslag volledig gecompenseerd.

Verworpen moties
TK stoelen
Op 4 maart verwierp de Kamer onderstaande moties die in relatie staan tot het wetsvoorstel Wmo 2015.

33750-XVI-90 – Motie van het lid Siderius over compensatie van meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Met de motie verzocht de indiener de regering om chronisch zieken en gehandicapten in 2014 nog te compenseren. De reden is dat de Wtcg en CER (waarschijnlijk) dit jaar al worden afgeschaft en de maatwerkvoorziening van de Wmo 2015 pas op 1 januari 2015 in werking zal treden. Ik wijs geïnteresseerden op eerder blog en een zeer recent artikel in Sociaal Bestek over dit onderwerp. De Eerste Kamer had overigens op 4 maart commissievergadering over het wetsvoorstel afschaffing financiele regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze week wordt van een aantal leden inbreng verwacht voor het voorlopig verslag.

33750-XVI-92 – Motie van het lid Keijzer over het laten doorrekenen van zorgmaatregelen door het Nibud. Deze motie behoeft geen toelichting.

33750-XVI-91 – Motie van het lid Siderius over wijziging van het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Met de motie verzocht de indiener de regering om de Wmo 2015 te wijzigen. De inhoud daarvan gaat over de plicht van gemeenten om aan personen met een beperking of chronische, psychische of psychosociale problemen voor de daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten een tegemoetkoming te verstrekken ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie. Ik wijs op een eerder blog waarin een aantal amendementen over de Wmo 2015 worden genoemd. Lid Siderius heeft ook een amendement ingediend met dezelfde strekking als de motie.

Interessante websites

Invoering Wmo
Op deze website vindt u informatie over de Wmo, en de transitie naar de nieuwe Wmo in 2015. U kunt via onderstaande knoppen een keuze maken tussen de informatie over de Wmo 2007 of de transitie. Deze website is voor iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de uitvoering van de Wmo en de transitie naar de nieuwe Wmo. Het TransitieBureau ontwikkelt informatiekaarten die ondersteunen bij de transities.

Platform IZO
Deze website is bedoeld voor leden van het platform IZO en mensen die betrokken zijn of geïnteresseerd zijn in de projecten die VWS coördineert op het terrein van de informatievoorziening zorg en ondersteuning. Via de website informeert en communiceert het IZO team van VWS. De website is voortgekomen uit de activiteiten van het platform IZO. Dit platform heeft tot doel om inzicht en samenhang te bieden in trajecten op het terrein van informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
De VGN is de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg. De 165 instellingen die bij ons zijn aangesloten, variërend van klein tot groot, bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. De VNG liet onlangs een quick scan uitvoeren over de voorbereiding op de nieuwe Wmo. Je kunt je abonneren op nieuwsberichten.

Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Je kunt je abonneren op nieuwsberichten.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*