Mag het college het recht op een voorziening intrekken?

sample_pic234Soms kun je jezelf afvragen of iemand wel veilig gebruik kan maken van een voorziening. Die twijfel wordt opgeroepen door bijvoorbeeld de beperkingen die dat meebrengt voor de bediening van een scootmobiel dan wel of iemand wel veilig kan deelnemen aan het verkeer. Ook kan een (mogelijk) verslavingsprobleem aanleiding geven voor twijfel. Mag het college in zo’n geval de voorziening intrekken? De vervolgvraag is ook interessant. Rust de compensatieplicht op het college?

Studiedag Wmo
Schrijf je inTijdens de Studiedag Stand van het recht en actualiteiten op 30 januari komt dit vraagstuk aan bod in de vorm van een casus. Begin volgende week gaan er een aantal prachtige casussen uit de beleids- en uitvoeringspraktijk op de post naar de deelnemers. Belangstelling om in een dag helemaal bijgepraat te worden? Schrijf je dan in, er is nog plaats.

Gerede twijfel
Logo_rechtspraakBestaat er gerede twijfel voor de veiligheid van iemand zelf maar ook de omgeving kan dat aanleiding zijn om het recht op een bestaande voorziening in te trekken. De voorzieningenrechter van de rechtbank rechtbank Oost-Brabant oordeelt over zo’n zaak (RBOBR:2013:5813).

Innemen voorziening
Het college besluit de ter beschikking gestelde scootmobiel in te nemen en geen nieuw middel te verstrekken. Daarbij stelt het college zich op het standpunt dat de in bruikleen verstrekte scootmobiel kan worden ingenomen, omdat belanghebbende hierop meerdere keren heeft gereden onder invloed van cannabis. Uit de bij hem afgenomen urinetesten is namelijk gebleken dat hij regelmatig cannabis gebruikt.

Belastend besluit
De voorzieningenrechter stelt voorop dat intrekking van een toegekende voorziening, een voor belanghebbende belastend besluit is. Het ligt dan op de weg van het college om te bewijzen dat hij niet langer meer in aanmerking komt voor compensatie in de vorm van een scootmobiel. Het college slaagt hier niet in.

Voorlopige voorziening
Het bestreden besluit wordt geschorst tot de datum van bekendmaking van het besluit op bezwaar. En het college zal aan belanghebbende uiterlijk één week na de datum van de uitspraak een scootmobiel of vergelijkbaar vervoersmiddel ter beschikking stellen.

Andere Jurisprudentie
Logo_rechtspraakDe voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem oordeelt ook over het intrekken van de voorziening waarbij (ook) geen toekenning volgt van een nieuwe scootmobiel (RBARN:2009:BK6175). De belanghebbende in kwestie verzoekt om een voorlopige voorziening te treffen.

Aangezien intrekking van een toegekende vervoersvoorziening een voor de belanghebbende belastend besluit is, rust op het college de plicht om aannemelijk te maken dat belanghebbende de scootmobiel niet op adequate wijze heeft gebruikt en dat zulks in de gegeven omstandigheden moet leiden tot intrekking van de voorziening. Het college zal daarbij een afweging moeten tussen alle bij het te nemen besluit betrokken belangen waarbij het belang van belanghebbende om op deze wijze te worden gecompenseerd in zijn beperkingen zwaar moet wegen. Het college slaagt hier niet in. De voorlopige voorziening wordt getroffen.

Geen PGB
In een andere kwestie oordeelt de rechtbank dat het college het PGB ter compensatie van beperkingen in het zich lokaal verplaatsen, terecht weigert (RBARN:2012:BX2067). Daaraan ligt een overwegend bezwaar ten grondslag.

Uit de rapportage van de ergotherapeute blijkt dat belanghebbende voor wat betreft zijn rijvaardigheid zowel op motorisch als op cognitief vlak een wisselend beeld laat zien. De conclusie luidt – kort samengevat – dat belanghebbende alleen onder begeleiding kan deelnemen aan het verkeer en dat hierover afspraken met hem moeten worden gemaakt.

Nu zonneklaar is dat hij een PGB zal besteden ter bestrijding voor de kosten van aanschaf van een scootmobiel, is de rechtbank van oordeel dat het college de weigering van de aanvraag terecht heeft gehandhaafd. De rechtbank acht in dit verband nog van belang dat belanghebbende – tijdens het onderzoek naar zijn geschiktheid voor het rijden met de scootmobiel – te kennen heeft gegeven zich niet te zullen houden aan de afspraak om niet zelfstandig met de scootmobiel in het verkeer te gaan.

© Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

2 Replies to “Mag het college het recht op een voorziening intrekken?”

  1. het onderwerp “intrekken van een voorziening” is zeer boeiend; uit de aangehaalde uitspraken valt op te maken dat goede onderbouwing van het besluit noodzakelijk is.

  2. Pingback: Best gelezen en series – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*